Colofon

Niets op deze internetsite mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten. Copyrights van tekst en beeld berusten bij de AHK en de afzonderlijke auteurs/fotografen.

Beeldmateriaal is afkomstig van o.a.: Eddi de Bie, Nellie de Boer, Bob Bronshoff, Sjoerd Derine, Ben van Duin, Bram de Goeij, Bart Grietens, Jean van Lingen, Thomas Lenden, Antoinette Mooy, Robert van der Ree, Orfee Schuijt.

Delen