Betaling collegegeld

Meer informatie over de betaalmethodes

 

Bewijs betaald collegegeld

Aanvraagformulier

Collegegeld

Als je je als student (her)inschrijft aan de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten, ben je verplicht om collegegeld te betalen. De hoogte van het collegegeld hangt onder andere af van de inschrijfvorm, de opleiding waar je je voor inschrijft en je nationaliteit.

Het wettelijke collegegeldtarief voor voltijdse, bekostigde opleidingen voor het studiejaar 2020-2021 is door het Ministerie van OCW vastgesteld op 2.143. 

Je komt in aanmerking voor het wettelijke tarief als je:

 • de nationaliteit van een land binnen de Europese Economische Ruimte hebt (EU, Noorwegen, IJsland en Liechtenstein);
 • niet al in het bezit bent van een bachelorgraad op moment van inschrijving voor een bachelor, een mastergraad op moment van inschrijving voor een master, of een Associate degree, bachelor- of mastergraad op moment van inschrijving voor een Associate degree. Dit geldt voor graden behaald na 31 augustus 1991, aan een Nederlandse bekostigde instelling.

De uitzonderingen die wel in aanmerking komen voor het wettelijke tarief, zijn studenten met:

 • een eerder behaald bachelor- of masterdiploma die zich inschrijven voor een docentenopleiding, mits het eerder behaalde diploma niet op het gebied van educatie of gezondheidszorg was;
 • de Zwitserse of Surinaamse nationaliteit;
 • een geldige verblijfsvergunning asiel voor bepaalde of onbepaalde tijd,
 • een geldige verblijfsvergunning regulier voor onbepaalde tijd,
 • een geldige verblijfsvergunning regulier voor bepaalde tijd op grond van gezinshereniging, gezinsvorming, partnerschap (alleen mits het familielid/de partner een in Nederland wonende EU-burger is),
 • een geldige verblijfsvergunning voor Nederland in combinatie met een geldige verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd van een ander EU-land,
 • een verblijfsvergunning via de speciale regeling 2007 (het generaal pardon),
 • een verblijfsdocument ‘duurzaam verblijf Burgers van de Unie’.

Een verblijfsdocument met doel 'verblijf voor studie' of als kennismigrant geeft geen recht op het betalen van het wettelijk collegegeld.

Studenten moeten een bewijsstuk van hun verblijfsstatus naar de Centrale Studentenadministratie sturen om in aanmerking te komen voor het betalen van het wettelijk collegegeld (in het geval van partnerschap/gezinsvoming/gezinshereniging met een in Nederland wonende EU-burger is ook een kopie van het legitimatiebewijs van de partner/het familielid nodig).

Regeling voor Britse studenten
In verband met de uittreding van de Verenigde Koninkrijk (de 'Brexit'), geldt voor studenten met een Britse nationaliteit dat zij vanaf schooljaar 2019-2020 het instellingstarief betalen. Zie de tab  'Instellingstarieven' voor meer informatie.

Op 10 juli 2018 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het wetsvoorstel om het collegegeld voor alle eerstejaars studenten te halveren. De wet is in werking getreden in studiejaar 2018-2019 (september 2018). Voor studenten die starten met een docentenopleiding wordt het collegegeld de eerste twee jaar gehalveerd.

Voor deze halvering komen in aanmerking studenten die in studiejaar 2018-2019 of later voor het eerst aan een bacheloropleiding of een associate degree aan een hogeschool of universiteit beginnen. Ben je al ingeschreven geweest aan een universiteit of hogeschool, dan geldt de halvering niet voor jou.

Alle informatie met betrekking tot de halvering van het collegegeld en de voorwaarden zijn te vinden op de pagina van de Rijksoverheid. Daar vind je ook een overzicht met veelgestelde vragen.

Kom je niet in aanmerking voor het wettelijke collegegeldtarief, dan betaal je het zogenaamde instellingstarief. Deze instellingstarieven worden jaarlijks door de AHK zelf vastgesteld.

De instellingstarieven gelden voor deeltijdopleidingen, niet-bekostigde opleidingen, voor studenten van buiten de EER en voor studenten die eerder een bachelordiploma hebben behaald en zich opnieuw voor een bachelor inschrijven, en voor studenten die eerder een masterdiploma hebben behaald en zich opnieuw voor een master inschrijven. Studenten met een Associate degree, bachelor- of masterdiploma die zich inschrijven voor een Associate degree (Ad) betalen ook instellingstarief. Dit geldt voor graden behaald na 31 augustus 1991, aan een Nederlandse bekostigde instelling.

Onderstaande tarieven hebben betrekking op het studiejaar 2019-2020.

 • Bachelor Muziek, Docent muziek, Dans, Docent dans, Theater, Theaterdocent, Cultureel erfgoed, Film en televisie: € 5.095
 • Bachelor Docent beeldende kunst en vormgeving (voltijd en verkort programma): € 8.300
 • Master Kunsteducatie: € 5.095
 • Master Muziek, Choreografie, Opera, Theater, Film: € 5.095
 • Master Architectuur, Stedenbouw, Landschapsarchitectuur: € 8.300
 • Associate degree Technische productie: €5.095
 • Associate degree AEMA (Amsterdam Electronic Music Academy): €5.095

Regeling voor Britse studenten
Als gevolg van het uitreden van het Verenigd Koninkrijk uit de EU (de 'Brexit'), geldt vanaf schooljaar 2019-2020 het wettelijk collegegeld niet meer voor Britse studenten. Het College van Bestuur van de AHK heeft in januari 2019 bepaald dat iedere student met de Britse nationaliteit die studeert aan een bekostigde opleiding aan de AHK, een instellingstarief betaalt dat gelijk staat aan het wettelijk collegetarief, te weten € 2.083. Britse studenten komen niet in aanmerking voor halvering van het collegegeld voor eerstejaars studenten. Dit besluit heeft alleen betrekking op het studiejaar 2019-2020.

Kom je niet in aanmerking voor het wettelijke collegegeldtarief, dan betaal je het zogenaamde instellingstarief. Deze instellingstarieven worden jaarlijks door de AHK zelf vastgesteld.

De instellingstarieven gelden voor deeltijdopleidingen, niet-bekostigde opleidingen, voor studenten van buiten de EER en voor studenten die eerder een bachelordiploma hebben behaald en zich opnieuw voor een bachelor inschrijven, en voor studenten die eerder een masterdiploma hebben behaald en zich opnieuw voor een master inschrijven. Studenten met een Associate degree, bachelor- of masterdiploma die zich inschrijven voor een Associate degree (Ad) betalen ook instellingstarief. Dit geldt voor graden behaald na 31 augustus 1991, aan een Nederlandse bekostigde instelling.

Onderstaande tarieven hebben betrekking op het studiejaar 2020-2021.

 • Bachelor Muziek, Docent muziek, Dans, Docent dans, Theater, Theaterdocent, Cultureel erfgoed, Film en televisie: € 5.200
 • Bachelor Docent beeldende kunst en vormgeving (voltijd en verkort programma): € 8.465
 • Master Kunsteducatie: € 5.200
 • Master Muziek, Choreografie, Opera, Theater, Film: € 5.200
 • Master Architectuur, Stedenbouw, Landschapsarchitectuur: € 8.465
 • Associate degree Technische productie: € 5.200
 • Associate degree AEMA (Amsterdam Electronic Music Academy): € 5.200

NB: In verband met een wetswijziging verwacht de AHK een substantiële verhoging van het instellingscollegegeld voor studenten van buiten de EER. De tariefwijziging gaat in per 1 september 2021. Naar verwachting zal de stijging van de tarieven voor de masterpogramma's van de Academie van Bouwkunst (Architectuur, Stedenbouw, Landschapsarchitectuur) en de bachelor Docent beeldende kunst en vormgeving (voltijd en verkort) minder sterk zijn.

Dit zijn de tarieven van 2019-2020:

Vooropleidingen:

 • Vooropleiding bachelor Muziek (Klassieke muziek en Jazz): € 1.350
 • Voorbereidende cursus master Muziek: vanaf € 3.000
 • Jong talent Klassiek (Sweelinck Academie): € 1.350
 • Jong talent Jazz (Junior Jazz College): €1.350
 • Jong talent Percussion Friends: € 1.500
 • Vooropleiding Nationale Balletacademie: €1.500, non EU-leerlingen €3.500
 • 5 o'clock class (Academie voor Theater en Dans): Junior €625, Teen €900, Peer €1.000
 • Pre-master Stedenbouw en Landschapsarchitectuur: €950
 • Pre-master Architectuur en Techniek: €950

Post-hbo-onderwijs:

 • Beroepskunstenaars in de klas: € 2.750
 • Post-hbo-opleiding Muziekeducatie: € 3.250

Examengeld:

 • Inschrijving als extraneus: € 900

Voor een tweede bachelor- of masteropleiding geldt sinds 2010 dat je geen wettelijk collegegeld maar een instellingscollegegeld betaalt. Dit geldt ook voor studenten van buiten de EER. Dit is bepaald in artikel 7.46 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW). De hoogte van het instellingscollegegeld wordt vastgesteld door het College van Bestuur en kan variëren per opleiding of per groep studenten. Het mag niet lager zijn dan het wettelijk tarief.

Zie ook: AHK-regeling instellingstarieven (PDF)
 

Delen
 

Betaling collegegeld

Meer informatie over de betaalmethodes

 

Bewijs betaald collegegeld

Aanvraagformulier