Doelstellingen

Het ATD Fonds richt zich op fondsenwerving ten bate van de onder haar residerende fondsen. De primaire aandacht van deze fondsen gaan uit naar het ondersteunen van studenten van de Academie voor Theater en Dans, enerzijds met financiële ondersteuning zoals grants en anderzijds met prijzen, waaraan een bescheiden bedrag verbonden is.

De doelstellingen van de stichting zoals statutair vastgelegd

Het zijn van een overkoepelende rechtspersoon ter versterking van de doelstellingen van de aangesloten rechtspersonen, in het bijzonder en de Theaterschool in het algemeen, zowel op bestuurlijk, organisatorisch als financieel terrein, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

 

De stichting tracht dit doel te bereiken door ‐ het voeren van een gezamenlijke administratie ten behoeve van de aangesloten rechtspersonen; ‐ het met de aangesloten rechtspersonen gezamenlijk organiseren van activiteiten; ‐ het verlenen van ondersteuning aan de aangesloten rechtspersonen; ‐ het meedenken en meewerken met de Theaterschool over / aan het alumnibeleid.

De stichting kan vorenstaand doel ook verwezenlijken ten behoeve van rechtspersonen of andere entiteiten zonder rechtspersoonlijkheid die na de oprichting middels een daartoe strekkend besluit van het bestuur onder de activiteiten van de stichting komen te vallen.

De stichting kent de mogelijkheid tot het instellen van een Fonds op naam. Degene die een door het bestuur vast te stellen (minimum) bedrag wenst te schenken of na te laten kan daartoe verzoeken. Aan het Fonds op naam kan door de begunstigde een speciale doelstelling voor de besteding van de gift, het legaat of de erfstelling worden verbonden. Een Fonds op naam maakt deel uit van het vermogen van de stichting en kent geen eigen rechtspersoonlijkheid.

 

Activiteitenverslagen

De activiteitenverslagen van de Stichting Fondsen de Theaterschool:

Delen