Organisatie

Het onbezoldigde bestuur bestaat uit:

  • Anna Drijver, voorzitter
  • Geert Lageveen, vice-voorzitter
  • Anke Wirken, penningmeester
  • Frank Noorland, secretaris
  • Brechtje Haverkate, lid

Stichting Fondsen de Theaterschool richt zich op fondsenwerving ten bate van de onder haar residerende fondsen. De primaire aandacht van deze fondsen gaan uit naar het ondersteunen van studenten van de Academie voor Theater en Dans, enerzijds met financiële ondersteuning zoals grants en anderzijds met prijzen, waaraan een bescheiden bedrag verbonden is. Lees meer over de doelstellingen bij Beleidsplan en Jaarrekening

De doelstellingen van de aangesloten rechtspersonen, van de fondsen op naam alsmede de overige doelstellingen van de stichting vormen de leidraad bij de toekenning van de giften door de stichting. De doelstellingen zijn gerangschikt onder charitatieve, culturele, wetenschappelijke of andere het algemeen nut beogende doelstellingen. Deze doelstellingen worden alleen beperkt doordat zij te maken moeten hebben met activiteiten van de Academie voor Theater en Dans, waarin niet door overheidsfinanciering wordt voorzien.
Het bestuur laat zich voor de uitreiking van de prijzen adviseren door jury’s die per prijs worden ingesteld. De commissie van het Jan Kassies / Hanny Veldkamp Fonds beslist op basis van vastgelegde criteria over de toekenning van de te verlenen bijdragen.
Stichting Fondsen de Theaterschool werkt uitsluitend in opdracht van de fondsen op naam. De bestuurders ontvangen voor hun werkzaamheden geen beloning. Ook de juryleden ontvangen voor hun werkzaamheden geen beloning.

Download hier het hele beleids- en activiteitenplan 2020-2024

De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam. De Belastingdienst verleende de stichting 16 april 2008 het fiscaal nummer 818193700.
De Belastingdienst heeft per 1 januari 2008 de Stichting aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)
Beheer en besteding van het vermogen gebeurt door de penningmeester in samenspraak met het bestuur en met externe controle door een kascommissie. Het bestuur heeft, na onafhankelijk financieel advies ingewonnen te hebben, een deel van het vermogen sedert 2020 belegd bij iBeleggen.

De beleidsplannen en jaarrekening zijn hier te zien.
 

 

Resultaat beleggingen
Er is in het jaar 2019 een koerswinst behaald van circa € 20.000,-

Resultaat giften en donaties
In het jaar 2019 zijn er geen overige giften ontvangen. Uit de doorlopende campagne ‘geef SMS’ zijn geen giften verkregen. Ook was er geen sprake van spontane giften. Er is voorbereidend werk uitgevoerd om in 2020 te kunnen starten wet een campagne waarbij middels een zogenaamde ‘donatieknop’ geld aan de stichting gedoneerd kan worden bij het aanschaffen van een Ticket voor een van de geproduceerde voorstellingen van de Academie voor Theater en Dans. Vanaf 2020 is deze campagne gestart.

Uitkeringen besteed aan de doelstellingen
Er is een hoger bedrag dan begroot uitgekeerd uit de Jan Kassies Grants. De reden hiervoor is dat het ene boekjaar meer relevante aanvragen binnenkomen dan het andere jaar. Soms wordt er dan voor gekozen meer geld uit te keren. Daarnaast zijn in 2019 de criteria van het Jan Kassies Fonds bijgesteld.

Delen