Kwaliteitszorg in de Academie voor Theater en Dans

Kwaliteitszorg opleidingen

De opleidingen hebben veel aandacht voor kwaliteitszorg: voor het evalueren en aanpassen van de inhoud en organisatie van het onderwijs. De opleidingen volgen de ontwikkelingen op hun vakgebied en hebben veel contact met het werkveld. Het opleidingsprogramma wordt voortdurend aangepast aan deze ontwikkelingen en de ervaringen van studenten.  
De planning en voortgang van de studie maar ook de kwaliteit van studieonderdelen worden met studenten geëvalueerd. Er is direct contact tussen studenten, docenten en de studieleiding waarin de resultaten van deze evaluaties worden besproken. Deze komen ook aan de orde tijdens docentenvergaderingen. De opleidingen borgen zo de kwaliteit van de inhoud van het onderwijs en de organisatie ervan en kunnen indien wenselijk onderdelen of aspecten bijstellen.   


De Academie voor Theater en Dans (ATD) heeft een academie-breed kwaliteitszorgsysteem en -beleid. De twee hoofdfuncties zijn: borging van de bestaande kwaliteit en waar wenselijk het verbeteren ervan. Het beleid betreft niet alleen de inhoud van het onderwijs maar ook onderdelen van de organisatie: de visie, het curriculum, de faciliteiten, het personeelsbeleid.  
Het streven is dat alle opleidingen voldoen aan de eisen die het beroepsveld en het ministerie van OCW en de NVAO aan hen stelt. Daarbij is het doel studenten optimaal voor te bereiden op de beroepspraktijk.  

De Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten, neemt net als vrijwel alle andere hbo-instellingen jaarlijks deel aan de landelijke Studentenmonitor, waarin studenten worden gevraagd om aan te geven wat zij van hun opleiding vinden. De resultaten hiervan worden meegenomen in het kwaliteitszorgsysteem van de ATD, maar ook landelijk ingezet om toekomstige studenten te informeren over studiemogelijkheden en de bevindingen van studenten per opleiding.  

De academie heeft haar beleid op het gebied van kwaliteitszorg vastgelegd in het Kwaliteitszorgplan. 

Mocht je op- en aanmerkingen hebben op de kwaliteit van je opleiding of op de organisatie dan kun je dit direct melden bij degene die er verantwoordelijk voor is. Mocht je dat niet willen of liever op een andere manier doen, dan kun je gebruik maken van een van de klachtenprocedures die de academie heeft.

 

Delen