Onderwijs- en Examenregeling (OER) van de Academie voor Theater en Dans

Onderwijs- en Examenregeling (OER) 2023
Download de Onderwijs- en Examenregeling Bachelor (PDF)
Download de Onderwijs- en Examenregeling Master (PDF)
 

Rol examencommissie en bezwaar maken bij de examencommissie

De examencommissie (EC) vervult een toezichthoudende rol binnen de Academie voor Theater en Dans. De EC is onafhankelijk en bewaakt de kwaliteit van toetsen en beoordelen in relatie tot de geformuleerde competenties en eindkwalificaties eindtermen van de opleiding (dat wat je aan het eind van de opleiding moet kunnen). De EC speelt daarmee een belangrijke rol in de diploma-verlening. Studenten, docenten en werkveld moeten er immers op kunnen vertrouwen dat diploma's op zorgvuldige wijze zijn verleend.

De EC doet dit niet door zelf examens af te nemen, maar door examinatoren aan te wijzen, richtlijnen voor het afnemen van toetsen en beoordelingen (waaronder diplomering) op te stellen, fraude te bestrijden, de kwaliteit van toetsing en beoordeling te controleren en besluiten te nemen over ingediende bezwaren, vrijstellingen en persoonlijke studietrajecten. De Onderwijs- en examenregeling (OER) vormt de richtlijn voor besluitvorming door de EC, evenals de Studiegids, met daarin de competenties en eindkwalificaties van de opleiding. Daarnaast geeft de EC gevraagd en ongevraagd advies aan de directeur over onderwerpen die te maken hebben met de kwaliteit van de toetsing en beoordeling.

Wanneer neem je als student contact op met de examencommissie?

Als alles goed verloopt, merk je als student niet veel van het werk van de examencommissie.
Bij vragen of problemen met toetsing en beoordeling is het raadzaam om dit eerst te bespreken met de betreffende docent en/of de artistiek leider van de opleiding. En hoewel de examencommissie formeel beslist, loopt ook het aanvragen van vrijstellingen of een persoonlijk studietraject primair via de artistiek leider. Voor problemen met je studievoortgang ga je in eerste instantie naar de studiebegleider of naar de decaan.

Als dit allemaal geen oplossing biedt, kun je overwegen contact op te nemen met de examencommissie:

  • Als je meent dat er iets mis is gegaan bij de totstandkoming van je beoordeling of je de beoordeling in twijfel trekt en overleg met de docent, examinator of artistiek leider van de opleiding hierover geen oplossing heeft gebracht;
  • Als je meent dat er iets niet correct is verlopen rond het verlenen van een vrijstelling of het vaststellen van een persoonlijk studietraject.

Je dient dan bezwaar aan te tekenen tegen de gang van zaken of de beslissing. De examencommissie zal onderzoeken of de procedures juist zijn gevolgd en of de OER naar behoren is toegepast. De uitspraak van de examencommissie kan ertoe leiden dat een procedure moet worden overgedaan.

Hoe neem je contact op met de examencommissie?

De examencommissie is bereikbaar via Jeroen de Beer via het volgende mailadres:
jeroen.debeer@ahk.nl

Vermeld bij elk verzoek in ieder geval je naam, studentnummer, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres. Geef tevens aan welke opleiding je volgt en in welke fase je zit. Beschrijf je aanvraag, klacht of bezwaar zo helder mogelijk en baseer je daarbij op de regels uit de studiegids en de Onderwijs- en Examenregeling (OER).

Je ontvangt binnen 4 werkweken een reactie van de examencommissie.

Wie zitten er in de examencommissie?
De examencommissie bestaat uit: Angela Linssen (voorzitter), Sylvia Alting van Geusau (secretaris), Martin Verheesen (lid), Juul Beeren (lid), Iva Lešić (lid), Rose Akras (lid), Hellen Borgmann (extern lid).

Delen