Programma Health & Performance

Aandacht voor gezondheid en welzijn is een cruciale investering als het gaat om verhoging van de kwaliteit en duur van een artistieke carrière. De fysieke en mentale belasting voor een ATD-student zijn bijzonder groot. Het is daarom van primair belang dat een student zich een verantwoorde manier van werken eigen maakt. Daarnaast geldt dat de opleiding en de toekomstige werkgever medeverantwoordelijk zijn voor gezonde omstandigheden waarin wordt geleerd en gewerkt. Voor alle opleidingen van de Academie voor Theater en Dans is sinds begin jaren negentig een uniek Health & Performance programma ontwikkeld. Het programma omvat drie delen: educatie, advies en begeleiding & onderzoek.

Lees het verslag van de afdeling Health & Performance over de vierdaagse conferentie - International Association for Dance Medicine and Science (IADMS).

Lees hier meer over Zorg en Advies.

 

 

 

 

Educatie

Health & Performance
Alle eerstejaars ATD-studenten krijgen een introductieles, en alle dansstudenten een serie lessen over Health & Performance, H&P basislessen. Hierin leren zij over de balans tussen belasting (wat van een student wordt gevraagd) en belastbaarheid (wat een student kan verwerken). Er wordt aandacht besteed aan anatomische kennis en blessurepreventie, leefstijl gezonde voeding / mentale vaardig- heden en slim trainen. De lessen zijn gericht op kennis, inzicht en praktische vaardigheden.

Fysieke fitheid-training
Uit nationaal en internationaal onderzoek is o.a. gebleken dat conditie – met name het cardiovasculair vermogen oftewel uithoudings- vermogen – een belangrijke rol speelt bij het verbeteren van artistieke prestaties en voorkomen van blessures. Daarom heeft fysieke fitheid- training een vaste plek gekregen in het basisrooster van alle dansopleidingen.

Transitieles
Voor studenten die aan het herstellen zijn van een blessure is een speciale les ingeroosterd.Daarin werken zij onder deskundige begeleiding aan hun danstechnische kwaliteiten, aan de hand van oefeningen die uitgaan van hun individuele mogelijk- en(tijdelijke) onmogelijkheden. Het is bedoeld als ondersteuning in de transitie naar terugkeer in de reguliere les. Naast de begeleiding voor dansstudenten met blessures is deze les ook bedoeld voor alle studenten ATD als preventieve benadering voor klachten of vragen over houding en beweging.

Advies en begeleiding

Fysiek profiel
Voor aanvang van de studie wordt het fysiek profiel van elke nieuwe student dans in kaart gebracht door middel van screening. Dit is bedoeld om van meet af aan inzicht te geven in de individuele fysieke mogelijkheden
en beperkingen, waarmee de student zo optimaal mogelijk kan leren omgaan tijdens de studie aan een dans/theateropleiding. Deze screening bestaat uit: een uitgebreid bewegingsonderzoek door een van de fysiotherapeuten van het Health Team, een medisch onderzoek door de huisarts ener wordt getest op hypermobiliteit, kracht, aerobe capaciteit, functioneel vermogen en kwaliteit van bewegen i.s.m de Hogeschool van  Amsterdam,  opleidingen Fysiotherapie, oefentherapie Mensendieck en Diëtetiek.

Follow-up
Naar aanleiding van de uitkomsten uit het algeheel fysieke profiel volgt een afspraak (en later nogmaals in het tweede semester) met een van de oefentherapeuten van het Health Team, daarin wordt besproken hoe de student hiermee praktisch aan de slag kan gaan.

Spreekuren
Tijdens de (gratis) spreekuren kan worden ingegaan op individuele vragen of klachten op fysiek gebied. Problemen kunnen in een vroeg stadium worden onderkend en er kan tijdig begeleiding worden geboden. In geval van blessures wordt een herstel-programma samengesteld. De student komt op eigen initiatief of op aanraden van een studiebegeleider, mentor of docent. De spreekuren zijn educatief en adviserend gericht. Er wordt niet behandeld!

Er is een divers aanbod van spreekuren:
- Spreekuur houding en beweging
Door een oefentherapeut Mensendieck
- Spreekuur blessurepreventie
Door een manueel-fysiotherapeut
- Spreekuur voeding
Door een voedingsdeskundige
- Spreekuur gezondheid en welzijn
Door de coördinator Health & Performance

Indien (para)medische behandeling nood- zakelijk is, kan door het Health Team gericht advies worden gegeven. Het team onderhoudt nauwe contacten met een netwerk van gespe- cialiseerde zorgverleners (zoals een huisarts, sportarts, manueel- fysiotherapeut, oefen- therapeut Mensendieck, orthopedisch chirurg, voedingsdeskundige, diëtist, psycholoog, neuro- psycholoog, psychomotorisch therapeut, podo- loog, osteopaat). Alle behandelingen buiten school zijn voor eigen rekening. Deze worden meestal niet vergoed door je basisverzekering, tenzij je aanvullende verzekering hebt. Het is slim je hiervoor goed te verzekeren, dus check het zorgvuldig!

Wetenschappelijk onderzoek

Groeimetingen vooropleiding
Als gevolg van de uitkomsten van een onderzoek over de groei van dansleerlingen in 2001, is ervoor gekozen om de groei jaarlijks bij alle leerlingen in kaart te brengen. Doel van de metingen is om de dansleerling en de dansdocent te informeren over de groei van de individuele leerling. Het structureel meten van aspecten waarin de groeicentraal staat, kan leiden tot een aantal aanbevelingen voor een meer individueel gerichte aandacht en ondersteuning en begeleiding van de dansleerling.

Hypermobiliteit
In mei 2011 heeft er een onderzoek plaatsgevonden naar Hypermobiliteit waar studenten van de opleidingen dans van de Academie voor Theater en Dans aan deel hebben genomen. Uit het onderzoek zijn interessante data gekomen over wat hypermobiliteit voor een danser betekent en hoe hier mee om te gaan. Dit onderzoek wordt voortgezet met de anonieme uitkomsten van de metingen van de screening in de intrainweken van de opleidingen HBO-dans.
 
Screening
Sinds schooljaar 2015 is er een nieuw screeningsprogramma opgezet waarin de metingen uit het onderzoek naar hypermobiliteit zijn meegenomen. De resultaten uit de screening geven de Academie voor Theater en Dans naast educatieve doeleinden een voorspellende inzage in de wijze van begeleiden, uitvalpercentage, klachten ontwikkeling.

Literatuur
In de bibliotheek van de Academie voor Theater en Dans is een uitgebreide collectie boeken en tijdschriften aanwezig over (dans) gezondheid. Deze bevat tevens de resultaten van de wetenschappelijke onderzoeken die de afgelopen jaren op de dansopleidingen hebben plaatsgevonden.

Wil je meer weten?

Kijk op Myahk (alleen toegankelijk voor studenten, docenten en mederwerkers) voor meer informatie.

Delen