Programma Health & Performance

Aandacht voor gezondheid en welzijn is een cruciale investering als het gaat om verhoging van de kwaliteit en duur van een danscarrière. De fysieke en mentale belasting voor een dansstudent en een professioneel danser zijn bijzonder groot. Het is daarom van primair belang dat een student zich een verantwoorde manier van werken eigen maakt. Daarnaast geldt dat de opleiding en de toekomstige werkgever medeverantwoordelijk zijn voor gezonde omstandigheden waarin wordt geleerd en gewerkt.

Voor alle opleidingen Dans van de Academie voor Theater en Dans is sinds begin jaren negentig een uniek Dansgezondheid programma ontwikkeld. Het programma omvat drie delen: educatie, advies en begeleiding, en onderzoek.

1. Educatie

lessencyclus Health & Performance
Alle eerstejaars dansstudenten krijgen een serie lessen over dansgezondheid, D&G basislessen. Hierin leren zij over de balans tussen belasting (wat van een danser wordt gevraagd) en belastbaarheid (wat hij kan verwerken). Er wordt aandacht besteed aan anatomische kennis en blessurepreventie, slim trainen, gezonde voeding en leefstijl. De lessen zijn gericht op kennis, inzicht en praktische vaardigheden.

lessen fysieke fitheid training
Uit nationaal en internationaal onderzoek is gebleken dat conditie – met name het cardiovasculair vermogen oftewel uithoudingsvermogen - een belangrijke rol speelt bij het verbeteren van dansprestaties en voorkomen van blessures. Daarom heeft fysieke fitheid training een vaste plek gekregen in het basisrooster van alle dansopleidingen.

transitielessen
Voor studenten die aan het herstellen zijn van een blessure is een speciale les ingeroosterd. Daarin werken zij onder deskundige begeleiding aan hun danstechnische kwaliteiten, aan de hand van oefeningen die uitgaan van hun individuele mogelijk- en (tijdelijke) onmogelijkheden. Deelname is alleen mogelijk met een toestemmingsbrief van het Health Team en in nauw overleg met de artistiek leider.

2. Advies en begeleiding

Fysiek profiel
Voor aanvang van de studie wordt het fysiek profiel van elke student in kaart gebracht. Dit is bedoeld om van meet af aan inzicht te geven in de individuele fysieke mogelijkheden en beperkingen, waarmee de student zo optimaal mogelijk kan leren omgaan tijdens zijn studie aan een dansopleiding.
Het eerste deel van de screening vindt voor de meeste studenten in combinatie met  de auditie plaats en bestaat uit de volgende componenten:

 • Een structurele screening hierbij wordt er door een fysiotherapeut gekeken naar je bouw, de stabiliteit van je banden, de bewegingsuitslag, de stevigheid in je gewrichten en de lengte van je spieren. Daarnaast wordt er ook gekeken naar je voorgeschiedenis wat betreft je trainingsachtergrond en eventuele klachten en blessures, dit in verband met een mogelijk verhoogd blessurerisico.
 • Een medische screening wordt door een huisarts je algemene gezondheid en je gezondheid in relatie tot het vak als danser onderzocht.

Het tweede deel van de screening vindt plaats aan het begin van het studiejaar en heet:

 • Functionele screening, het is meer een toegepast bewegingsonderzoek en wordt gezien als de zogenaamde 0-startlijn voor de student ’s persoonlijke fysieke ontwikkeling. Uitgebreide informatie hierover wordt voor aanvang gegeven.

Alle onderdelen samen vormen het fysieke profiel. 
Naar aanleiding van dit profiel krijgt de student aandachts- en werkpunten mee in de vorm van een Follow Up aan het begin van het schooljaar (en later nogmaals in het 2e semester) van een paramedicus van het Health team. Dit geeft de student inzicht in de mogelijkheden van zijn/haar lichaam en waaraan de student met of zonder begeleiding aan kan werken.

databestand
De gegevens van elke dansstudent worden op systematische wijze geregistreerd in een speciaal daarvoor ontworpen computerprogramma. Zo kan inzicht worden verkregen in zijn individuele blessuregeschiedenis, op basis waarvan de (para)medici hem kunnen adviseren. Voorts kan aan de hand hiervan meer kennis worden verworven over oorzaken van specifieke blessures en gevallen van overbelasting in het algemeen.

spreekuren
Tijdens de (gratis) spreekuren kan worden ingegaan op individuele vragen of klachten op fysiek en/of psychisch gebied. Problemen kunnen in een vroeg stadium worden onderkend en er kan tijdig begeleiding worden geboden. In geval van blessures wordt een herstelprogramma samengesteld.
De student komt op eigen initiatief of op aanraden van een studiebegeleider, mentor, docent.
De spreekuren zijn educatief en adviserend gericht. Er wordt niet behandeld.

Er is een divers aanbod van spreekuren:

 • Spreekuur   -   houding en beweging, blessurepreventie
  Door een  fysio- manueel therapeut en een oefentherapeut Mensendieck
 • Spreekuur   -  voeding
  Door een voedingsdeskundige/diëtiste
 • Spreekuur  -  psychologische begeleiding
  Door een psycholoog
 • Gezondheid en welzijn
  Door de coördinator Health & Performance

adviezen doorverwijzing
Indien (para)medische behandeling noodzakelijk is, kan door het Health Team gericht advies worden gegeven. Het team onderhoudt nauwe contacten met een netwerk van gespecialiseerde zorgverleners (zoals een huisarts, manueel- fysiotherapeut, oefentherapeut Mensendieck, orthopedisch chirurg, voedingsdeskundige, diëtist, psychomotorisch therapeut, podoloog, neuropsycholoog, osteopaat). Alle behandelingen buiten school zijn voor eigen rekening. Deze worden voor een groot deel vergoed door de verzekering. Hiervoor moet je wel vaak een aanvullende verzekering hebben.

3. Wetenschappelijk onderzoek

wetenschappelijk onderzoek
Groeimetingen
Als gevolg van de uitkomsten van het onderzoek over de groei van dansleerlingen (sinds 2001) is gekozen om de metingen structureel in te voeren en dit jaarlijks bij alle leerlingen van de vooropleiding Nationale Balletacademie in kaart te brengen.
Doel van de metingen is om de dansleerling en de dansdocent te informeren over de groei van de individuele leerling. Het structureel meten van aspecten waarin de groei centraal staat, kan leiden tot een aantal aanbevelingen voor een meer individueel gerichte aandacht, ondersteuning en begeleiding van de dansleerling.

Hypermobiliteit
In mei 2011 heeft er op aanvraag van de Hogeschool van Amsterdam een onderzoek plaatsgevonden naar Hypermobiliteit waar studenten van de opleidingen dans van de Academie voor Theater en Dans aan deel hebben genomen.

De vraagstelling bij het onderzoek was:
“Wat zijn de gevolgen van soepelheid onder jongvolwassene dansers voor de ervaren klachten (pijn, vermoeidheid), fysieke fitheid (spierkracht, conditie, functionele loopafstand) en psychologische belasting (depressie, angst) in vergelijking tot niet-dansers van dezelfde leeftijd.”
Op dit moment is het niet bekend waarom de een wel klachten ontwikkeld en de ander niet. Door middel van het onderzoek Hypermobiliteit in samenwerking met de Academie voor Theater en Dans, is getracht hier een antwoord op te krijgen. De deelnemende studenten hebben met betrekking tot bovenstaande vraagstelling vragenlijsten ingevuld en een aantal fysieke testen ondergaan. Uit het onderzoek zijn interessante data gekomen en daarmee is weer een stap gezet in de richting van het verder kunnen begrijpen van het ontstaansmechanisme van HMS, het ontwikkelen van meetinstrumenten om efficiënter te kunnen screenen wie een verhoogd risico heeft op het ontwikkelen van HMS en als laatste meer maatschappelijk begrip te creëren voor deze groep van individuen. Ook hebben de data weer nieuwe vragen opgeroepen die uitnodigen tot verder onderzoek. Voor de Academie voor Theater en Dans kan dit betekenen dat de data een voorspellende inzage geven betreffende uitvalpercentage, klachten ontwikkeling, wijze van begeleiden.

Dit onderzoek wordt voortgezet met de anonieme uitkomsten van de metingen van de screening in de intrainweken van de opleidingen HBO-dans.

externe opdrachtgever
Health & Performance begeleidt verschillende groepen studenten van o.a. de opleiding oefentherapie  Mensendieck bij het schrijven van hun bachelor thesis.  

literatuur
In de bibliotheek van de Academie voor Theater en Dans is een uitgebreide collectie boeken en tijdschriften aanwezig over dansgezondheid. Deze bevat tevens de resultaten van de wetenschappelijke onderzoeken die de afgelopen jaren op de dansopleidingen hebben plaatsgevonden.

Informatie Health & Performance

Je kunt informatie vinden op:

Prikborden

 • Je kunt informatie over de afdeling Health & Performance vinden op het prikbord op de 4e verdieping tegenover studio 4.03 en op de 8ste verdieping (naast de Health & Performance kamer 8.47).

Intranet

 • Alle informatie over de afdeling Health & Performance is ook te vinden op het intranet van de Academie voor Theater en Dans waar je kunt inloggen via je ahk-studenten account.
 • Onder de app's (rechts boven) vind je blackboard waar je alle informatie kunt vinden over de “Dans & gezondheidlessen”  en allerlei andere belangrijke en nuttige informatie. Bij blackboard meld je je aan met je ahk-account (naam en wachtwoord) ga dan rechtsboven naar “cursussen” en klik op  vinkje bij THE-DANS-DG: Health&Performance , schrijf je in en druk op verzend.
 • Ook onder de app's (rechts boven) vind je Visible Body, een 3D anatomische atlas, als hulpmiddel bij de lessen anatomie & blessurepreventie.

Nog vragen?
Je bent van harte welkom bij: Erzi Hoogveld, coördinator Health & Performance erzi.hoogveld@ahk.nl
Health & Performance spreekkamer 8.47 op de 8e verdieping, (020)527 76 39

Delen