De Stichting

Stichting Fondsen de Theaterschool is op 28 juni 2007 opgericht door vier stichtingen, die elk een specifieke activiteit ten behoeve van de Academie van Theater en dans, domein Theater van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten, ondersteunen.

Sinds 2016 resideren er zeven Fondsen op Naam onder het beheer: Top Naeff Prijs Fonds - Emma Morel Fonds - Jan Kassies Fonds - Hanny Veldkamp Fonds - Pisuisse Prijs Fonds, Het Collectie Fonds en het André Veltkamp Fonds. De Stichting is de beheerder voor de vermogens van de onder haar ressorterende Fondsen op Naam, die in hun werkwijze en toekenningbeleid vrij autonoom kunnen blijven opereren.

De Fondsen en Stichtingen die onder de Stichting Fondsen de Theaterschool ressorteren

De Top Naeff Prijs is de oudste theaterstudentenprijs van het land en wordt op onregelmatige basis uitgereikt aan een veelbelovende student(e) afstuderend aan de Academie voor Theater en Dans. De prijs is vernoemd naar schrijfster en toneelrecensente Top Naeff (1878-1953).

De Top Naeff Prijs wordt uitgereikt dankzij het Top Naeff Prijs Fonds en wordt mede mogelijk gemaakt door het Emma Morel Fonds.

De eerste prijswinnares was de actrice Sigrid Koetse toen zij afstudeerde in 1955. Na haar is de prijs o.a. gewonnen door: Peter Oosthoek, Suzanne Kennedy, Boukje Schweigmann, Theun Mosk en Carice van Houten. De meeste recente winnaars zijn:

Uitreiking Top Naeff Prijs aan Simme Wouters. Afstudeervoorstelling ‘Een Carnaval’ ontvangt André Veltkamp Beurs foto: Bart Grietens

De beurs is genoemd naar André Veltkamp, directeur van de Theaterschool van 1997 tot 2010. De André Veltkamp Beurs is bestemd voor een afstudeerproductie van de Academie voor Theater en Dans die uitblinkt door betrokkenheid bij de samenleving van vandaag. Er wordt gekeken naar het makerschap, eigenheid, gedrevenheid en oorspronkelijkheid.

De André Veltkamp Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door het Pisuisse Prijs Fonds.

De eerste uitreiking was in 2015. Charlotte Lap, theatermaker en weduwe van André Veltkamp, en Valerie Veltkamp, de dochter van André, overhandigden de André Veltkamp Beurs 2015 aan Liliane Brakema. In 2016 werd de beurs uitgereikt aan Samira Elagoz en in 2017 aan de makers van de voorstellling De Louteringsberg. In 2018 is de André Veltkamp Beurs uitgereikt aan de Mime Lichting 2018 voor de afstudeervoorstelling Paradijsvertraging. In 2019 ontving afstudeervoorstelling ‘Een Carnaval’ de André Veltkamp Beurs.

Afstudeervoorstelling ‘Een Carnaval’ ontvangt André Veltkamp Beurs en uitreiking Top Naeff Prijs aan Simme Wouters foto: Bart Grietens

Het Jan Kassies Fonds helpt studenten van alle opleidingen aan de Academie voor Theater en Dans om hun opleiding te voltooien. Het Fonds is vernoemd naar Jan Kassies (1920-1995). Hij was de oprichter en eerste directeur van de Theaterschool, nu Academie voor Theater en Dans.

Bachelorstudenten (na het behalen van hun propedeuse) en masterstudenten die zeer grote moeite hebben het collegegeld te betalen en geen recht (meer) hebben op studiefinanciering, kunnen in aanmerking komen voor een bijdrage in het collegegeld. Met de bijdrage van het Jan Kassies Fonds kunnen deze studenten hun opleiding afronden en de stap naar het werkveld maken als theatermaker, regisseur, danser, acteur, producent of theaterdocent. 

Maar voor deze bijdragen is geld nodig. Daarom zijn we de Tientjesactie gestart. Doe mee en steun jouw collega's van morgen voor een tientje per jaar: Ja, ik doe mee!

Jan Kassies

Stichting Fondsen de Theaterschool heeft een Collectie Fonds opgezet naar aanleiding van een bijzondere schenking, de kostuums van Ansje van Dijk. Het bijzondere van de collectie is dat die niet museaal wordt benaderd, maar mag worden gebruikt en gedragen.

Dit fonds biedt zeker ook mogelijkheden voor andere collecties. Heeft u een verzameling die past bij de doelstellingen van de Academie voor Theater en Dans en overweegt u die aan de school te schenken? Neem dan contact op met: info@ahk.nl of 020-527 76 53 t.a.v. Bart Kusters. 

Mevrouw Hanny Veldkamp was in de jaren vijftig en zestig van de vorige eeuw, spraaklerares – onder andere aan de Amsterdamse Toneelschool. Toen zij was overleden werd in 1968 het Hanny Veldkamp Fonds opgericht. Het werd gevuld met het legaat dat was ontstaan uit de opbrengst van verschillende logopedie-lesboeken, waarvan Hanny Veldkamp auteur of co-auteur was.

Het fonds is toegankelijk voor alle studenten van de Academie voor Theater en Dans. Ruim driehonderd studenten van de diverse theater- en dansopleidingen hebben een Hanny Veldkamp Grant of Gift mogen ontvangen.

De Pisuisse Prijs is bij testament in 1976 in het leven geroepen door mevrouw Sophie de Jong, zich noemende Fie Carelse, de gescheiden echtgenote van cabaretier Jean Louis Pisuisse (1880-1927). 

De prijs wordt uitgereikt aan de beste leerling van destijds de Academie voor Kleinkunst. Laureaten waren o.a. Simone Kleinsma in 1977, Karin Bloemen in 1983 en Acda en De Munnik in 1993.

Sinds de samenvoeging van de kleinkunst opleiding en de opleiding voor acteurs in de opleiding Amsterdamse Toneelschool&Kleinkunstacademie is de prijs niet meer uitgereikt. De André Veltkamp Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door het Pisuisse Prijs Fonds.

In 2010 verwierf de stichting het Emma Morel Fonds uit de nalatenschap van de schoondochter van de actrice Emma Morel (1883-1957). Emma Morel behaalde haar diploma Toneelschool in 1901 (cum laude) en was in de jaren twintig van de vorige eeuw een gevierde actrice bij achtereenvolgens de Koninklijke Vereniging het Nederlands Tooneel, het Gezelschap Rika Hopper en het Schouwtooneel van Herman Heijermans. Daarna zijn twee films van haar bekend: Pygmalion uit 1937 en Vadertje Langbeen uit 1938.

De gelden worden gebruikt ter ondersteuning van de reeds bestaande prijs met hetzelfde doel, namelijk de Top Naeff Prijs, die vanaf 2012 als ondertitel heeft 'mede mogelijk gemaakt door het Emma Morel Fonds'.

Doelstellingen

Stichting Fondsen de Theaterschool zich richt op fondsenwerving ten bate van de onder haar residerende fondsen. De primaire aandacht van deze fondsen gaan uit naar het ondersteunen van studenten van de Academie voor Theater en Dans, enerzijds met financiële ondersteuning zoals grants en anderzijds met prijzen, waaraan een bescheiden bedrag verbonden is.

De doelstellingen van de stichting zoals statutair vastgelegd

Het zijn van een overkoepelende rechtspersoon ter versterking van de doelstellingen van de aangesloten rechtspersonen, in het bijzonder en de Theaterschool in het algemeen, zowel op bestuurlijk, organisatorisch als financieel terrein, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

 

De stichting tracht dit doel te bereiken door ‐ het voeren van een gezamenlijke administratie ten behoeve van de aangesloten rechtspersonen; ‐ het met de aangesloten rechtspersonen gezamenlijk organiseren van activiteiten; ‐ het verlenen van ondersteuning aan de aangesloten rechtspersonen; ‐ het meedenken en meewerken met de Theaterschool over / aan het alumnibeleid.

De stichting kan vorenstaand doel ook verwezenlijken ten behoeve van rechtspersonen of andere entiteiten zonder rechtspersoonlijkheid die na de oprichting middels een daartoe strekkend besluit van het bestuur onder de activiteiten van de stichting komen te vallen.

De stichting kent de mogelijkheid tot het instellen van een Fonds op naam. Degene die een door het bestuur vast te stellen (minimum) bedrag wenst te schenken of na te laten kan daartoe verzoeken. Aan het Fonds op naam kan door de begunstigde een speciale doelstelling voor de besteding van de gift, het legaat of de erfstelling worden verbonden. Een Fonds op naam maakt deel uit van het vermogen van de stichting en kent geen eigen rechtspersoonlijkheid.

 

Organisatie

Het onbezoldigde bestuur bestaat uit:

  • Anna Drijver, voorzitter
  • Simone van Bennekom, penningmeester
  • Frank Noorland, secretaris
  • Pauline Beran, lid
  • Geert Lageveen, lid
  • Nita Liem, lid (september 2020)

De doelstellingen van de aangesloten rechtspersonen, van de fondsen op naam alsmede de overige doelstellingen van de stichting vormen de leidraad bij de toekenning van de giften door de stichting. De doelstellingen zijn gerangschikt onder charitatieve, culturele, wetenschappelijke of andere het algemeen nut beogende doelstellingen. Deze doelstellingen worden alleen beperkt doordat zij te maken moeten hebben met activiteiten van de Academie voor Theater en Dans, waarin niet door overheidsfinanciering wordt voorzien.
Het bestuur laat zich voor de uitreiking van de prijzen adviseren door jury’s die per prijs worden ingesteld. De commissie van het Jan Kassies / Hanny Veldkamp Fonds beslist op basis van vastgelegde criteria over de toekenning van de te verlenen bijdragen.
Stichting Fondsen de Theaterschool werkt uitsluitend in opdracht van de fondsen op naam. De bestuurders ontvangen voor hun werkzaamheden geen beloning. Ook de juryleden ontvangen voor hun werkzaamheden geen beloning.

Download hier het hele beleids- en activiteitenplan 2020-2024

De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam. De Belastingdienst verleende de stichting 16 april 2008 het fiscaal nummer 818193700.
De Belastingdienst heeft per 1 januari 2008 de Stichting aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)
Beheer en besteding van het vermogen gebeurt door de penningmeester in samenspraak met het bestuur en met externe controle door een kascommissie. Het bestuur heeft, na onafhankelijk financieel advies ingewonnen te hebben, een deel van het vermogen sedert 2020 belegt bij Ibeleggen.

Download hier het jaarverslag van 2019
 

 

Resultaat beleggingen
Er is in het jaar 2019 een koerswinst behaald van circa € 20.000,-

Resultaat giften en donaties
In het jaar 2019 zijn er geen overige giften ontvangen. Uit de doorlopende campagne ‘geef SMS’ zijn geen giften verkregen. Ook was er geen sprake van spontane giften. Er is voorbereidend werk uitgevoerd om in 2020 te kunnen starten wet een campagne waarbij middels een zogenaamde ‘donatieknop’ geld aan de stichting gedoneerd kan worden bij het aanschaffen van een Ticket voor een van de geproduceerde voorstellingen van de Academie voor Theater en Dans. Vanaf 2020 is deze campagne gestart.

Uitkeringen besteed aan de doelstellingen
Er is een hoger bedrag dan begroot uitgekeerd uit de Jan Kassies Grants. De reden hiervoor is dat het ene boekjaar meer relevante aanvragen binnenkomen dan het andere jaar. Soms wordt er dan voor gekozen meer geld uit te keren. Daarnaast zijn in 2019 de criteria van het Jan Kassies Fonds bijgesteld.

Delen