Manieren van Weten & Niet-Weten

There is an intimate link between the mastery enacted through colonization and other forms of mastery that we often believe today to be harmless, worthwhile, even virtuous. To be characterized as the master of a language, or a literary tradition, or an instrument, for instance, is widely understood to be laudable. Yet as a pursuit, mastery invariably and relentlessly reaches toward the indiscriminate control over something—whether human or inhuman, animate or inanimate. Whether we desire mastery over a slave, an environment, or a body of texts, we are always returning to this primordial fracture—to the partial destruction of the object that the would-be master yearns to govern over completely.

Julietta Singh

Het onderzoek binnen dit thema richt zich op manieren van weten en niet-weten in voorstelling en onderwijs. We bekijken hoe kennis wordt gecreëerd en gedeeld in theater en dans - bijvoorbeeld in en door het lichaam en de zintuigen, beweging, beelden, objecten, samenwerking, met publiek - en hoe deze manieren van weten interageren met taal en discours. We onderzoeken de kunsten als plekken van diepe, belichaamde kennis, maar beschouwen performance ook als een proces van afleren en niet-weten in relatie tot gewoonte, normen, conventie en reeds bestaande ideeën: in het bijzonder kolonialisme en humanisme. We zijn zowel geïnteresseerd in hoe performance ons kan helpen de wereld te begrijpen als in hoe het zich kan verhouden tot het onbekende; we zijn geïnteresseerd in het vermogen van performance om een staat van openheid voor het niet-weten in te nemen als een vorm van expertise op zich. Wij zijn geïnteresseerd in het heroverwegen van onderwijs, niet als meesterschap maar als een voortdurende praktijk van transformatie en wording.

Veel onderzoekers in de ATD houden zich bezig met artistiek onderzoek in de podiumkunsten - opgevat als epistemisch onderzoek uitgevoerd door middel van artistieke praktijken in theater en dans, en transdisciplinaire praktijken. Theater en dans worden opgevat als praktijken waarin een breed scala aan vragen, onderwerpen en problemen aan de orde kan komen: vragen die relevant zijn voor het artistieke veld, maar die ook urgent zijn voor de kunsten als een sociaal en cultureel geëngageerde praktijk. Hoewel er de afgelopen jaren grote stappen zijn gezet, moet artistiek onderzoek zich nog vaak doen gelden als een legitieme en evenwaardige vorm van onderzoek ten opzichte van andere vormen van kennisproductie in institutionele contexten.

Bij het ATD Lectoraat streven we ernaar aandacht te hebben voor de machtsverhoudingen die in processen van kennisproductie een rol spelen; geïnformeerd door het idee dat alle kennis wordt gevormd door de omstandigheden en contexten waarin en waardoor ze wordt uitgevoerd. Bepaalde manieren van weten worden bevoorrecht boven andere (het rationele boven het intuïtieve of emotionele, bijvoorbeeld); bepaalde stemmen en gemeenschappen worden gepositioneerd als autoriteiten en producenten van kennis boven anderen.  

– Hoe en op welke manier produceert performance kennis?
– Welke soorten kennis worden geproduceerd in en door theater en dans? 
– Hoe kunnen we de belichaamde kennis die in theater en dans wordt geproduceerd, documenteren en archiveren?
– Hoe kan de voorstelling zich openstellen voor het onbekende of het nog niet gekende?
– Wat is een decoloniale opvoeding in theater en dans?
– Hoe kunnen de kunsten in wisselwerking staan met andere kennisgebieden, zoals wetenschap en filosofie?

Werk binnen dit thema kan betrekking hebben op een breed scala aan praktijken en onderwerpen, met inbegrip van maar niet beperkt tot:

 • Performance als kennisproductie; kennisproductie als performance / performatief
 • Artistiek onderzoek; praktijkonderzoek; onderzoekscreatie; kunst als kennis
 • Belichaamde kennis en gesitueerde kennis in theater en dans
 • Heroverweging van onderwijs: dekoloniale, dehumanistische en queer pedagogieën
 • Dekolonisatie van kennis - met inbegrip van de dekolonisatie van het uitvoerende lichaam; inheemse wijsheid en kennissystemen
 • Transdisciplinaire en interdisciplinaire ontmoetingen
 • Wijzen van niet-weten, niet-weten, verbijstering, afleren, luisteren
 • Ethiek en politiek van kennis; machtsverhoudingen tussen manieren van weten in verschillende disciplines, gemeenschappen; epistemische rechtvaardigheid;
 • Expertise; techniek; vaardigheid; training - na meesterschap
 • Delen van performance-kennis: vormen en formats van artistiek onderzoek, creatie, publicatie en educatie; vragen van documentatie, archief en nalatenschap in relatie tot belichaamde kennis
 • Filosofie van de voorstelling
Delen