Onderwijs

DAS Research heeft de opdracht om bij te dragen aan de versterking van onderzoek in het onderwijs. In bijzonder door de evaluatie van het theorieonderwijs in de bacheloropleidingen, het stimuleren van de samenhang tussen onderzoek in bachelors en masters en het doorontwikkelen van de masteropleidingen tot de nieuwe DAS Graduate School. 

In het bacheloronderwijs gebeurt onderzoek voornamelijk in het kader van het aanleren van informatie- en onderzoeksvaardigheden bij het schrijven van (vierdejaars)scripties en, in toegepaste vorm, de vakmatige voorbereiding van oefeningen en projecten. Het is daarmee specifiek voor afzonderlijke artistieke visies. Het heeft als doel de ondersteuning van de praktijk (het creatieve/uitvoerende proces) en vergroot het kritisch reflectief vermogen, de denkkracht en de positionering van de student in het werkveld.
Het streven is echter om de inhoud, het niveau en de (wenselijke) samenhang tussen praktijk- en theorieonderwijs binnen de Academie voor Theater en Dans opnieuw tegen het licht te houden. Naar aanleiding van de actualisering van de competentieprofielen theater, dans en educatie en de invloed van Bologna wil de Academie voor Theater en Dans tot een nadere explicitering komen van de functie en vorm van theorie in het onderwijs, met name in relatie tot kennisoverdracht in het meer praktijkgerichte deel van de curricula. 

Het masteronderwijs van de Academie voor Theater en Dans is per definitie de plek waar onderzoek een nadrukkelijk kenmerk is van het onderwijs en waar praktijk en theorie organisch op elkaar ingrijpen. De masterprogramma’s aan de Academie voor Theater en Dans spelen een voortrekkersrol bij de vraag naar de plek van onderzoek en reflectie in het kunstonderwijs. Het vermogen om onderzoeksmatig te kunnen werken en om de eigen praktijk verder te ontwikkelen aan de hand van individuele onderzoeksvragen is onmisbaar voor masterstudenten. Nadat in de bachelor de wisselwerking tussen maken/uitvoeren en reflecteren meestal in gescheiden vakken wordt aangeboden, dient in het masteronderwijs de inzet van theorie, reflectie en experiment voor de (bewustwording van de) artistieke praktijk van de student, en de positionering en verantwoording van de eigen werkwijze. Daarnaast is het debat over de grondslagen van artistiek onderzoek, of onderzoek in de kunsten, een terugkerend onderwerp in het onderwijs.

De afgelopen jaren heeft de Academie voor Theater en Dans succesvol twee onafhankelijke masteropleidingen voor choreografie en theater ontwikkeld. Met het instellen van meer structurele samenwerkingsverbanden in de faculteit (clusters) en de komst van een eigen onderzoekseenheid is de ambitie om het masteronderwijs verder te profileren en toe te werken naar de gezamenlijke DAS Graduate School.

Delen